Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech:

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, abyste tak učinili již do 15. 5. 2020 zprávou v EŽK svému třídnímu učiteli. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyjádří svůj zájem nejpozději 7. 5. 2020. Po těchto termínech již nebude možné žáka do skupin zařadit.
 2. Před vstupem do školy je zákonný zástupce povinen předat škole čestné prohlášení, které obsahuje písemné potvrzení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory včetně doporučení a také prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení toho, že se neprojevily v posledních dvou týdnech u dítěte příznaky virového infekčního onemocnění). O způsobu předání prohlášení budou rodiče s předstihem informováni prostřednictvím webových stránek školy a elektronické žákovské knížky. Formulář čestného prohlášení obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků, popřípadě je ke stažení ve výše uvedeném odkazu MŠMT.

 

Organizační pokyny:

 1. Žáci 9. ročníku od 11. 5. 2020 a žáci 1.–5. ročníku od 25. 5. 2020 mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole (konzultací k přijímacím zkouškám). Docházka do školy je dobrovolná (absence se eviduje, ale do počtu zameškaných hodin se nezapočítává).
 2. Pro příchod žáků 1. stupně do školy je stanoven čas 7.45–8.15 h, pro žáky 9. ročníku 8.50 h. Žáci musí mít při příchodu do školy chráněny ústa a nos rouškou.
 3. Pro zákonné zástupce a jiné osoby doprovázející žáky platí přísný zákaz vstupu do budovy školy.
 4. Žáci nebudou vstupovat do prostoru šaten. Odložení svrchního oděvu bude probíhat až ve třídě.
 5. Po celou dobu pobytu ve škole musí všichni žáci dodržovat hygienická a organizační pravidla stanovená v metodickém pokynu MŠMT (viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Zde je také uvedena informace o evidenci docházky a způsobu omlouvání žáků.
 6. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel může být žák z dětské skupiny vyřazen.
 7. Provozní doba ve škole bude v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 každý den od 7.45 do 16 hodin. Podrobnější informace zveřejníme až po zjištění počtu přihlášených žáků.
 8. Školní stravování bude zajištěno od 25. 5. 2020. Informace o přihlašování https://www.skolnijidelna-nadvorni.cz/
 9. V případě, že zájem o vzdělávací aktivity ve škole převýší organizační možnosti školy, ředitelka školy stanovuje pro zařazení žáků do těchto aktivit tato kritéria:
  – prioritně budou zařazeni žáci, jejichž rodiče pracují v rámci IZS nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení
  – žáci 1.–3. ročníku.
Záložka pro permanentní odkaz.