Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Dokumenty ke stažení

 

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná a kariérová poradkyně
Kabinet č. 20, email: magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00–16.00 h, pokud neprobíhá výchovná komise

 • koordinuje výchovnou práci pracovníků ŠPP
 • provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku
 • poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • věnuje se žákům, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • zprostředkovává kontakt se školskými poradenskými pracovišti a s vybranými orgány státní správy
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky a vede její evidenci

Mgr. Helena Králová, metodik prevence rizikového chování
Kabinet VP, email: helena.kralova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 13.00–14.00, kabinet VP

Metodik prevence poskytuje rady a odbornou pomoc žákům, kteří

 • zápolí s potížemi souvisejícími s užíváním alkoholu, tabáku, omamných a psychotropních látek nebo by se o těchto zdraví nebezpečných látkách chtěli dozvědět více
 • se necítí bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni
 • by si chtěli pohovořit o xenofobii, rasismu, intoleranci
 • mají problémy s příjmem potravy
 • chtějí konzultovat své zkušenosti s virtuálními drogami či patologickým hráčstvímSamozřejmostí je také
 • pomoc rodičům
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů


Mgr. Veronika Gašparcová, školní psycholožka
vchod z ulice Nádvorní (vpravo od vchodu na první stupeň), email:  veronika.gasparcova@zskridlovicka.cz
Telefon: +420 730 150 288
Konzultace vždy po předchozí domluvě
pondělí 12.00–16.00 h
úterý 8.00–16.00 h
středa 8.00–14.00 h
čtvrtek 8.00–16.00 h
pátek 8.00–14.00 h

Rozvoj sociálních dovedností aneb i já chci mít kamaráda!

Komentáře jsou uzavřeny.