Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Činnost ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence rizikového chování, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Dokumenty ke stažení

 

Mgr. Magdalena Jašková, výchovná a kariérová poradkyně
Kabinet č. 20, email: magdalena.jaskova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00–16.00 h, pokud neprobíhá výchovná komise

 • koordinuje výchovnou práci pracovníků ŠPP
 • provádí poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku
 • poskytuje informace o přijímacím řízení na SŠ
 • věnuje se žákům, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost
 • řeší výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích
 • zprostředkovává kontakt se školskými poradenskými pracovišti a s vybranými orgány státní správy
 • zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb pro žáky a vede její evidenci

Mgr. Helena Králová, metodik prevence rizikového chování pro II. stupeň
Kabinet VP, email: helena.kralova@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: pondělí 14.00–15.00, kabinet VP

Mgr. Jitka Hajská, metodik prevence rizikového chování pro I. stupeň
Sborovna I. stupeň, email: jitka.hajska@zskridlovicka.cz
Konzultační hodiny: středa 13.00–13.45, učebna 124

Metodik prevence poskytuje rady a odbornou pomoc žákům, kteří

 • zápolí s potížemi souvisejícími s užíváním alkoholu, tabáku, omamných a psychotropních látek nebo by se o těchto zdraví nebezpečných látkách chtěli dozvědět více
 • se necítí bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni
 • by si chtěli pohovořit o xenofobii, rasismu, intoleranci
 • mají problémy s příjmem potravy
 • chtějí konzultovat své zkušenosti s virtuálními drogami či patologickým hráčstvímSamozřejmostí je také
 • pomoc rodičům
 • kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů

Mgr. Markéta Neužilová, školní psycholožka
vchod z ulice Nádvorní (vpravo od vchodu na první stupeň), email: marketa.neuzilova@zskridlovicka.cz
Telefon: +420 730 150 288
Konzultace vždy po předchozí domluvě

 • pracuje s třídními kolektivy s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívalyspolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

Mgr. Andrea Konečná, speciální pedagožka
kontakt:  andrea.konecna@zskridlovicka.cz, přes bakaláře
Konzultační hodiny: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem

Mgr. Jana Vlčková, speciální pedagožka
kontakt:  jana.vlckova@zskridlovicka.cz, přes bakaláře
Konzultační hodiny: nejlépe po předchozí domluvě – přes ŽK, emailem

 • pečují o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pracují na reedukaci specifických poruch učení
 • pomáhají s českým jazykem u dětí OMJ (s odlišným mateřským jazykem)
 • pomáhají s tvorbou individuálních vzdělávacích plánů
 • poskytují metodickou podporu učitelům i rodičům v péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • aktivně vyhledávají děti ohrožené školním neúspěchem
 • snaží se u dětí předcházet poruchám učení
 • na žádost rodičů zprostředkovávají diagnostiku schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní a diagnostiku matematických schopností a dovedností
 • vedou pro děti z mateřské školy edukativně stimulační skupiny – kroužek s rodiči, který napomáhá dětem s přestupem na základní školu, rozvíjí se zde schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro úspěšnou školní docházku

Komentáře jsou uzavřeny.