Speciální pedagogika

Děti s vývojovými poruchami učení na naší škole

Při posouzení jednotlivých potíží hraje důležitou úlohu učitelská diagnostika. Je východiskem pro vyšetření v pedagogicko psychologické poradně. Učitel se podílí na vypracování školního dotazníku. Ten je vypracován na požádání pedagogicko psychologické poradny a se souhlasem rodičů je podkladem k celkovému vyšetření jedince. Sleduje základní oblasti potíží ve čtení, v psaní, v počítání a ostat. předmětech. Pozornost věnuje úrovni řečového projevu, schopnosti soustředit se, projevům chování dítěte. Další oblastí je adaptace na školní klíma třídy, spolupráce se spolužáky, podřízení se autoritě, vztah ke školní práci a další důležité informace.


Na naší škole poskytujeme metodickou a informační pomoc pedagog. pracovníkům a rodičům. Pomoc spočívá ve včasném odhalování žákových obtíží – depistáží žáků se specifickými vývojovými poruchami učení. Provádíme speciálně pedagogické vyšetření žáků, poskytujeme reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a poradenskou činnost jejich rodičům. Učitelům to pak pomáhá volit správná opatření sloužící ke zkvalitnění vyučovacího procesu. V současné době pečujeme o žáky s poruchami učení těmito formami práce: Integrací žáka v běžné třídě ZŠ, kde probíhá výuka českého jazyka s reedukačním programem. Dalším řešením je výuka v žáka v běžné třídě a mimo vyučování pak docházka do dyslektického kroužku, do PPP, či do dys – centra. Cílem je zmírnit obtíže žáků v jazykových předmětech a správně zařadit žáka do vyhovující formy vzdělávání.

Mgr. Iva Rejnušová

Obecné zásady hodnocení a tolerance dětí s SPU

Metody hodnocení se musí řídit právními předpisy a metodami ověřenými v praxi.

  • Vysvětlení všem činitelům (žák, rodiče, ostatní učitelé, spolužáci), že bude tento žák odlišně hodnocen.
  • Žák nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat optimální výkon.
  • U žáka je nutné rozpoznat skutečné vědomosti a dovednosti, které nezkresluje porucha. (odlišit specifické chyby od nespecifických)
  • Vycházíme z toho, v čem je žák úspěšný.
  • Hodnotíme pouze to, co žák stihne vypracovat.
  • Uvědomujeme si, že každé zkoušení či písemná práce je pro žáka zátěžovou situací (strach, úzkost, obava z neúspěchu).
  • Dáme žákovi možnost používat nápravné pomůcky (bzučák, okénko na čtení, mluvnická pravidla atd.)
  • K hodnocení využíváme Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 23 472/92-21.
Záložka pro permanentní odkaz.