Základní informace – 1. stupeň

Na prvním stupni naší školy je tradicí velmi dobrá spolupráce s okolními mateřskými školami.
Od 1. ledna 1996 je MŠ Křídlovická 30b integrována jako oddělení předškolní výchovy základní školy, což znamená těsnou návaznost výchovně vzdělávacího programu MŠ a 1. ročníků.

Psychologická problematika žáků, tj. diagnostická, terapeutická a poradenská činnost, je zajištěna odborným psychologem, který pracuje přímo na škole.

Výuka cizích jazyků začíná od 1. ročníku.

Spolupráce s Pedagogickou fakultou MU, Brno

Tělesná výchova je rozšířena o hodiny plavání a bruslení. Výchovně vzdělávací program doplňujeme výukou v ekologickém středisku Lipka, v brněnském planetáriu, knihovně a častými návštěvami divadelních představení a koncertů.

Učitelé školy systematicky usilují o relaxaci, rekondici a regeneraci sil svých žáků aktivním pohybem na sportovním hřišti školy, a to i v přestávkách mezi vyučováním. Postupně na škole budujeme systém netradiční tělesné výchovy a tělocvičných pomůcek (lezeckou stěnu, překážkovou dráhu) a školu vybavujeme relaxačním nářadím a náčiním.

Záložka pro permanentní odkaz.