Přijímací řízení 2014/2015

Přihlášky

První kolo přijímacího řízení – 1 až 2 přihlášky – do 15. 3. 2015 (do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2014).
Druhé a další kola přijímacího řízení – neomezený počet přihlášek – vyhlašuje škola podle toho, jak se jí podaří naplnit kapacitu.
Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy. Základní škola na přihláškách potvrzuje prospěch žáka.

Kritéria pro přijetí na střední školu

První kolo přijímacího řízení – vyhlášení podmínek pro přijetí – do 31. 1. 2015 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 10. 2014).  Po tomto datu se podmínky již nemohou změnit. Najdete je na webových stránkách střední školy nebo na veřejně přístupné nástěnce střední školy.

Pokud škola rozhodne o konání přijímací zkoušky v prvním kole, musí ji uskutečnit v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2015 a musí vyhlásit nejméně dva termíny pro její konání. Pozvánku k přijímací zkoušce obdržíte 14 dní před termínem zkoušky.

Můžete si vybrat jeden z termínů, který škola nabízí. Vybraný termín je třeba uvést do přihlášky. Pokud se budou termíny přijímacích zkoušek na školy, které jste si vybrali, překrývat, budete se muset rozhodnout pro obor, kterému dáváte přednost. Stejný termín konání přijímací zkoušky do jiného oboru není důvodem pro využití náhradního termínu.

Náhradní termín můžete využít pouze v případě vážných důvodů, např. nemoci. Svou neúčast v určeném termínu musíte do 3 dnů řádně písemně omluvit řediteli školy.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. (Do běhu lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.
Zápisový lístek lze získat na základní škole nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Škola, která nedělá přijímací zkoušky, zveřejní seznam přijatých a pošle rozhodnutí o nepřijetí kdykoliv od 22. 4. do 30. 4. 2015.

Odvolání

Odvolat se můžete do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené.
Úplné znění novely školského zákona najdete na www.msmt.cz/dokumenty/zakony.

V případě změny vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou informace o termínech aktualizovány.

Záložka pro permanentní odkaz.