Pedagog roku 2017

Cena pro vynikajícího absolventa Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

 1. Úvod
  Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje druhý ročník ceny pro vynikajícího absolventa PdF
  MU.
  Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných
  povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a
  výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako
  respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší
  absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.
 2. Kategorie ceny
  Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:
  1. Učitel/učitelka prvního stupně
  2. Učitel/učitelka druhého stupně
  3. Učitel/učitelka střední školy
  4. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině
  5. Asistent pedagoga, speciální a sociální pedagog, další pedagogické – neučitelské profese
 3. Způsob nominace a hodnocení nominací
  A. První kolo nominace
  Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře na následující
  adrese:
  https://goo.gl/forms/6tx9FREQjrHPRAUs2. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student)
  anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních
  údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných
  zásluh.

  B. Druhé kolo nominace
  Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění
  hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může
Záložka pro permanentní odkaz.