Aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy ve školní roce 2015/2016

Přijímací řízení na střední školy

Zdroje informací

 1. Atlas školství pro rok 2016/2017 v tištěné i elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz s přehledem SŠ v JM kraji
 2. Informační letáky jednotlivých SŠ (viz nástěnka v 2. patře a předmět Výchova k volbě povolání)
 3. Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Magdalenou Jaškovou v době konzultačních hodin (čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin)
 4. Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Brně na Polní 37 (tel.: 950 104 463), žáci XI.A v rámci předmětu Výchova k volbě povolání toto středisko navštíví dne 10. 12. 2015.
 5. Dny otevřených dveří na jednotlivých SŠ
 6. Veletrh středních škol na brněnském výstavišti ve dnech 20. – 21. 11. 2015 (proběhl)
 7. Aktuální informace o přijímacím řízení zajišťují stánky JM kraje – www.jmskoly.cz
 8. Informace o přijímacích zkouškách najdete rovněž na stránkách: www.cermat.czwww.scio.cz

Přihlášky – přijímací řízení – přijímací zkoušky – zápisový lístek – odvolání

 1. Přihlášku podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli SŠ, a to nejpozději do 15. března 2016.
 2. Podmínky přijímacího řízení musí škola zveřejnit nejpozději do 31. 1. 2016.
 3. Pokud škola vypisuje jednotné přijímací zkoušky, budou probíhat 15. 4. 2016 (náhradní termín 13. 5. 2016). Uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky jen na jedné škole, a to na té, kterou zapíše na přihlášce jako první (tuto školu tedy preferuje). Výsledky pak budou odeslány na školu druhou, pokud se na ní jednotné zkoušky rovněž konají.
 4. Termíny ostatních zkoušek si stanovuje každá SŠ sama. Škola může využít jednotné
 5. přijímací zkoušky a zároveň může vypsat zkoušky vlastní.
  Termín 1. kola bude 22.–30. dubna 2016. Pokud škola koná přijímací zkoušky, má povinnost vypsat v 1. kole dva termíny.
 6. V případě oborů s talentovou zkouškou je nutné odevzdat přihlášky řediteli střední školy do 30. listopadu. Talentové zkoušky na tyto obory budou probíhat v lednu 2016. Podmínky musí střední škola zveřejnit do 30. října 2015.
 7. Uchazeč, který neodevzdá zápisový lístek na obor s talentovou zkouškou je oprávněn zúčastnit se přijímacího řízení i v jarním termínu.
 8. Přihlášku uchazeč získá:
  1. stažením a vytištěním ze stránek MŠMT – www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
  2. koupí ji v prodejnách SEVTc) stažením a vytištěním z webových stránek konkrétních středních škol
 9. Přihlášky jsou oboustranné!
 10. Na některé školy je třeba dodat na přihlášce lékařské potvrzení. Zdravotní školy mají zvláštní formulář (viz webové stránky těchto škol).
 11. Pokud má žák specifickou poruchu učení nebo chování, může přiložit zákonný zástupce potvrzení k přihlášce. Vyšetření v PPP (SPC) musí být aktuální.
 12. V případě přijímací zkoušky je třeba vyplnit termín jejího konání. Pokud by se termíny na obou školách překrývaly, není to důvod pro konání náhradního přijímacího termínu. Termín se neuvádí v případě, že se na škole konají jednotné přijímací zkoušky.
 13. Uchazeč má právo podat do I. kola maximálně dvě přihlášky. Obě přihlášky musí být vyplněny totožně – se stejným pořadím škol. Na prvním místě uvádí střední školu, kterou preferuje.
 14. Je vhodné, aby žáci odevzdali výchovnému poradci vyplněné přihlášky ke kontrole a potvrzení v předstihu během února a nenechávali tento krok na poslední chvíli.
 15. Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují formou seznamu (do 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky). Pokud se přijímací zkoušky nekonají, seznam přijatých se vydá nejdříve 22. dubna. Rozhodnutí o přijetí si musí uchazeč vyzvednout na ředitelství konkrétní školy.
 16. Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení prostřednictvím doporučeného dopisu.
 17. Zápisový lístek si zákonní zástupci vyzvednou (proti podpisu) na naší škole v průběhu měsíce března. V případě talentových zkoušek do konce roku 2015.
 18. Zápisovým lístkem potvrzuje přijatý uchazeč svůj zájem studovat na konkrétní střední škole. Do 10 pracovních dnů (ode dne, kdy ředitel školy zveřejnil seznam uchazečů) odevzdá zápisový lístek na ředitelství dané školy. Pokud žák v tomto termínu zápisový lístek neodevzdá, bude se automaticky s tímto uvolněným místem počítat pro další kola přijímacího řízení.
 19. Po ukončení I. kola může ředitel střední školy vypsat libovolný počet dalších kol. Do těchto kol si žáci podávají libovolný počet přihlášek.
 20. Vzít zápisový lístek ze střední školy zpět a přenést na jinou střední školu, kam byl žák přijat zákon neumožňuje. Z tohoto zákona jsou však dvě výjimky:
  1. Žák si bere zpět zápisový lístek, pokud byl přijat na druhou školu na odvolání.
  2. Žák přehodnotil svůj zájem studovat na střední škole s uměleckým zaměřením či konzervatoři a byl přijaté ke studiu v některém z jarních termínů přijímacího řízení.
 21. Odvolání proti nepřijetí je možné podat od 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Záložka pro permanentní odkaz.