Absolventské projekty 2020 – nové pokyny

Nové pokyny k absolventským projektům:

Žák vypracuje písemnou část absolventského projektu a svou práci zašle ve formátu PDF konzultantovi do 15. 5. 2020.
Hodnocení absolventského projektu bude významnou součástí klasifikace z českého jazyka.
Prezentace absolventských projektů v tomto školním roce neproběhnou.

Absolventské projekty patří již šestnáct let ke konci školní docházky našich deváťáků. Je to příležitost, kdy žáci prezentují poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Věříme, že i letos se setkáme se spoustou zajímavých témat a jejich osobitým a kreativním zpracováním.

 

Časový harmonogram absolvenských projektů

24. leden 2020 – zahájení absolventských projektů

25. leden – 7. únor 2020 – žáci si zvolí téma svého projektu
Žáci si vybírají témata z připraveného seznamu nebo si, po domluvě s konzultantem, zvolí téma vlastní.

Průběh práce

 • Konzultant průběžně kontroluje formu, obsah, gramatickou správnost a typografickou úpravu práce.
 • Vytištění (po odsouhlasení konzultantem a s jeho asistencí) a svázání prací je možné ve škole v dostatečném předstihu před termínem odevzdání.
 • Žáci odevzdají svoji práci (tištěný dokument vypracovaný podle gramatických pravidel a typografických zásad – viz vzory prací, manuály, …) třídní učitelce.
 • Po prezentacích budou dokumenty žákům vráceny.

10. květen 2020 – odsouhlasení tisku práce konzultantem, domluva na termínu svázání

15. květen 2020 – odevzdání absolventských projektů

Kritéria hodnocení absolventských projektů ze školního roku 2016/2017

Rozsah projektu se očekává přibližně 10–15 stran.
Délka prezentace 10–15 minut, celková délka prezentace včetně dotazů a hodnocení 20 minut.
Všichni žáci by si měli před některým z pedagogů vyzkoušet nanečisto odprezentovat svoji práci.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

 

Cíle zpracování absolventského projektu

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
 2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
 3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
 4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
 5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
 6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
 7. schopnost svou práci prezentovat.

 

Záložka pro permanentní odkaz.