Absolventské projekty 2015/2016

Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch. Fotogalerievidea z minulého školního roku.

Harmonogram absolventských projektů

Veškeré informace najdete také ve druhém patře na nástěnce před kanceláří.

Do 5. února 2016 si žáci vyberou téma ze seznamu připraveného učiteli nebo mohou navrhnout některému z vyučujících ke schválení své vlastní téma. Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad učitelů, u kterého žáci absolvují v průběhu přípravy projektu minimálně dvě povinné konzultace. Na vedoucího se žáci mohou obrátit s veškerými dotazy a žádostmi o radu. Vedoucí dopíše jméno žáka/žáků do dokumentu Vypsaná témata absolventských projektů.

12. února 2016, zahájení absolventských projektů
Absolventské projekty budou zahájeny šestou vyučovací hodinu (OSV) v malé tělocvičně.

13. května 2016 odevzdání absolventských projektů konzultantům ke kontrole

 • Vytištění (po odsouhlasení konzultantem a s jeho asistencí) a svázání prací je možné ve škole v dostatečném předstihu před termínem odevzdání.
 • Žáci mohou pracovat na projektech v hodinách českého jazyka, ale až po přijímacích zkouškách!
 • Žáci odevzdají svoji práci (tištěný dokument vypracovaný podle gramatických pravidel a typografických zásad – viz vzory prací, manuály, …) paní učitelce Ščerbejové, která ji následně předá vedoucím projektů. Po prezentacích bude dokument žákům vrácen.
 • Žák také elektronicky odevzdá dokument ve standardizovaném formátu (DOCX nebo ODT) a ve formátu PDF přes internetové stránky školy. V případě potřeby pomůže s uložením konzultant.

 1. a 2. června 2016, prezentace absolventských projektů
Prezentace proběhnou ve stanovených učebnách. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých kolegů (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách).

Rozsah projektu přibližně 10–15 stran.
Délka prezentace 10–15 minut, celková délka prezentace včetně dotazů a hodnocení 20 minut.
Všichni žáci by si měli před některým z pedagogů vyzkoušet nanečisto odprezentovat svoji práci.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

Cíle zpracování absolventského projektu

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
 2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
 3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
 4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
 5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
 6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
 7. schopnost svou práci prezentovat.
Záložka pro permanentní odkaz.