SCIO testy – ověření funkčních znalostí

V měsíci březnu probíhá na naší škole testování SCIO. Třídy osmého a devátého ročníku se účastnily projektu PRUT. Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích.

Žáci sedmého a osmého ročníku se zúčastní projektu STONOŽKA – testování klíčových kompetencí. Testy obsahují  úlohy prověřující všechny klíčové kompetence (komunikativní, sociálněpersonální, kompetence k učení, k řešení problémů, občanské a pracovní). Součástí testů je i společná dotazníková část prověřující postojovou složku každé sledované kompetence.

Další informace najdete na stránkách společnosti SCIO.

Záložka pro permanentní odkaz.