Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: vqnmbyb
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zapis.ms@zskridlovicka.cz
  3. poštou
  4. osobní podání (pouze v nejnutnějším případě)
  5. vhozením do poštovní schránky ZŠ a MŠ Křídlovická

V případě osobního podání (pouze v nejnutnějším případě) přijímáme žádosti přímo v MŠ a to v době:

4.5.2020               od 8.00 do 12.00 hod.

5.5.2020               od 12.00 do 16.30 hod.

 

 

Pokud nebudete mít potvrzení od lékaře (dle Opatření k zápisům do MŠ),nezapomeňte přinést kopii očkovacího průkazu a Čestné prohlášení.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce

Záložka pro permanentní odkaz.