Organizační pokyny pro nástup žáků do školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 bude škola otevřena pro dobrovolnou docházku žáků do školy v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

Zde najdete organizační pokyny:

 1. V pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy je zákonný zástupce povinen předat škole čestné prohlášení, které obsahuje písemné potvrzení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory včetně doporučení a také prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení toho, že se neprojevily v posledních dvou týdnech u dítěte příznaky virového infekčního onemocnění) s aktuálním datem. O způsobu předání prohlášení budou rodiče s předstihem informováni prostřednictvím webových stránek školy a elektronické žákovské knížky. Formulář čestného prohlášení obdrží zákonní zástupci přihlášených žáků, popřípadě je ke stažení ve výše uvedeném odkazu MŠMT.
 2. Žáci 1.–3. ročníku budou do školy vstupovat vchodem z ulice Nádvorní, kde si je vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.

Pro žáky 1. ročníku je stanoven čas příchodu v 7.45.

Pro žáky 2. ročníku v 7.55.

Pro žáky 3. ročníku v 8.05.

Žáci 4. a 5. ročníku vstupují do budovy školy vchodem z ulice Křídlovické, kde si je vyzvedne pověřený pedagogický pracovník.

Pro žáky 4. ročníku je stanoven čas příchodu v 7.50.

Pro žáky 5. ročníku v 8.05.

 1. Pro zákonné zástupce a jiné osoby doprovázející žáky platí přísný zákaz vstupu do budovy školy.
 2. Žáci nebudou vstupovat do prostoru šaten. Odložení svrchního oděvu bude probíhat až ve třídě.
 3. Po celou dobu pobytu ve škole musí všichni žáci dodržovat hygienická a organizační pravidla stanovená v metodickém pokynu MŠMT (viz http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss). Zde je také uvedena informace o evidenci docházky a způsobu omlouvání žáků.
 4. Při opakovaném nedodržování hygienických pravidel může být žák z dětské skupiny vyřazen.
 5. Provozní doba ve škole bude v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 každý den od 7.45 do 16.00 hod.
 6. Dopolední vyučování pro všechny ročníky I. stupně trvá 4 vyučovací hodiny. Vyučování končí nejpozději ve 12.30 (5. ročník).
 7. Žáci budou vzděláváni podle Daltonských týdenních plánů.
 8. Doporučujeme, aby si dítě přineslo veškeré učebnice, pracovní sešity, sešity a přezůvky do školy, kde si je uloží a nebude odnášet domů. Každý den si přinese svačinu a pití.
 9. Pro žáky 1.-3. ročníku je zajištěno odpolední zájmové vzdělávání do 16.00. Při nástupu do školy odevzdá dítě svému učiteli přihlášku do odpoledního zájmového vzdělávání.
 10. Školní stravování bude zajištěno od 25. 5. 2020. Informace o přihlašování https://www.skolnijidelna-nadvorni.cz/

Formulář – Čestné prohlášení.pdf

Přihláška – odpolední vzdělávání.pdf

Přihláška – odpolední vzdělávání.xlsx

Záložka pro permanentní odkaz.