Nová forma komunikace mezi učitelem, žákem a rodičem

žk Klasickým papírovým žákovským knížkám začíná odzvánět. Školy využívají možnosti výpočetní techniky a zavádějí elektronické žákovské knížky.

Vedení školy zvažuje, zda by v blízké budoucnosti (třeba ještě do konce školního roku 2012-2013) nezačalo využívat jako přenos informací o znážk2mkách svých žáků směrem k jejich rodičům formu ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY. Učitelé by zapisovali známky nikoli do „papírových“ (myšleno klasických ŽK), ale přes počítač na internet. Každý zákonný zástupce by měl samozřejmě přístup prostřednictvím svého hesla POUZE k prospěchu, tedy známkám SVÉHO DÍTĚTE.

Proč elektronickou žákovskou knížku používat a jaké přináší výhody?

Elektronická žákovská knížka je přístupná na internetu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Postrach žáků, nebo užitečný pomocník? Asi obojí, jak pro kterého žáka.

10 důvodů, proč používat eŽK

 1. žák nemůže eŽK zapomenout, zápis známky je možný vždy (když je funkční internetové připojení) a z libovolného místa, žák má kompletní přehled o známkách, i když papírovou ŽK ztratí.

 2. ke každé známce je možné připojit poznámku, upozornit na přednosti v práci žáka nebo uvést příčiny případného neúspěchu, a tím poskytnout žákům a jejich rodičům zpětnou vazbu, která se prostřednictvím klasické žákovské knížky v takové míře poskytnout nedá

 3. vyučující mají přehled o výsledcích všech žáků, které učí, i v ostatních předmětech, mohou porovnávat jejich výsledky, v případě neúspěchu žáka se snáze analyzují a hledají příčiny

 4. třídní učitel má přehled o prospěchu a chování žáků ve své třídě, za předpokladu, že ostatní vyučující informace průběžně do eŽK doplňují

 5. vedení školy má kompletní přehled nad klasifikací a prací v jednotlivých třídách, může reagovat na celkové výsledky a informovat rodiče, učitele i žáky o svých záměrech a plánech

 6. informace se dostávají k rodičům okamžitě, bez ohledu na to, zda žák má při klasifikaci klasickou žákovskou knížku, a souhrnné hodnocení se průběžně aktualizuje, snáze se udržuje objektivní informovanost a předchází se tak případným nedorozuměním, rodiče jsou průběžně informováni o docházce svých dětí do školy, žáci nemohou své známky, chování a případnou absenci ve škole rodičům zapírat

 7. dlouhodobě chybějící žáci neztrácejí kontakt se svou třídou, kamarády, jestliže jim to důvod nepřítomnosti dovoluje, mohou prostřednictvím eŽK pokračovat ve studiu, k dispozici mají:

  • sdílené kalendáře třídy
  • diskuzní fóra
  • portál třídy
  • informace o plánovaných testech
  • doplníme-li možnosti eŽK zasíláním souborů pro studium nebo samostatnou práci e-mailem, můžeme i žáky orientačně klasifikovat
 8. přehledně zobrazované výsledky s průběžně uváděným průměrem žáky mohou motivovat k další práci na udržení nebo zlepšení výsledků

 9. vědomí, že informace o dění ve škole jsou rodičům trvale přístupné, ovlivňuje i chování žáků a jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům, může mít pozitivní vliv na chování žáků, eŽK může pozitivně ovlivnit klima školy

 10. informace o práci školy a výsledcích žáků, diskuzní prostor pro rodiče, učitele a žáky umožňuje vědět o sobě, možnost vzájemného kontaktu zvyšuje důvěru zúčastněných, „nic před sebou neskrýváme“

Elektronická žákovská knížka má více funkcí
Elektronické žákovské řeší i ochranu osobních údajů. Každý z rodičů žáků obdrží uživatelské jméno a heslo, pod nímž se bude přihlašovat do systému. Program, v němž elektronická žákovská knížka pracuje, má i další funkce. Umí udělat vážený průměr z jednotlivých známek studenta, a to i podle závažnosti práce, za níž byla známka udělena. Každý učitel totiž zadává známky včetně označení jejich důležitosti.
Úspěšnost používání eŽK ale nutně musí vycházet z předpokladu, že rodiče, učitelé a žáci budou eŽK pravidelně sledovat a aktivně ji používat.

Záložka pro permanentní odkaz.