Daltonské vyučování na II. stupni

dalton_cz_coDaltonské vyučování na II. stupni je od září 2013 zastoupeno průběžně v celém procesu vyučování.

Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci pedagogů i žáků, samostatnost, zodpovědnost, iniciativu i schopnost pomáhat si navzájem. Pro posílení těchto vlastností a schopností slouží tzv. týdenní plány, které zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost a umožňují využití mnohočetné inteligence.

Pedagogové připravili přehledy učiva všech předmětů 6.–9. ročníku, které jsou nástrojem jejich vzájemné spolupráce při využívání mezipředmětových vztahů a žákům i rodičům přibližují obsah celoročního vzdělávání. Týdenní plány i přehledy učiva jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Je tak zajištěna kontinuita vzdělávání i u nepřítomných žáků.

Daltonské vyučování je stálou výzvou ke zlepšování se a hledání nových způsobů řešení, rozvíjí osobnost žáků a učitelů, podporuje dobré mezilidské vztahy, umožňuje individualizaci výuky.

Záložka pro permanentní odkaz.