Dalton, to je samostatnost, svoboda, spolupráce

V naší MŠ máme už několik let předškolní oddělení pracující na základě daltonských principů, což se pozitivně projevuje při přechodu na ZŠ. Děti jsou na formy daltonské práce zvyklé a plynule se zapojují i do školních činností. Pokud Vaše dítě nenavštěvovalo Daltonskou školku, rozhodně to není problém.

V 1. třídách, vzhledem k věku dětí, začínáme se zaváděním prvků daltonské výuky pozvolna. Žáci dostávají v určitých hodinách několik různých úkolů, na kterých pak pracují v libovolném pořadí, samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách. V průběhu samostatné práce se v daltonských hodinách mohou poradit s ostatními. Optimální je, když žáci pracují sami a teprve po skončení konzultují hotové úkoly s kamarády. Párová a skupinová práce učí děti spolupráci, toleranci a zodpovědnosti.

Ve 2. třídě, bývá zařazován blok daltonské práce obvykle 2x týdně.

Ve 3.-5. ročníku mohou žáci dostávat tzv. daltonské plány se seznamem úkolů a činností na celý týden. V rozvrhu mají pro plnění těchto úkolů vyčleněny „daltonské “ hodiny. Opět mají možnost svobodné volby, kterými úkoly začnou. Zpravidla se děti snaží pracovat samostatně. V případě nejistoty se radí s kamarády a učitel je pro ně instancí až poslední.

Daltonské vyučování umožňuje všem žákům pracovat jejich osobním tempem. Dětem hbitým a žádostivým dává možnost věnovat se náročnější práci a úkolům. Dětem s pomalejším osobním tempem umožňuje pracovat v klidu. Souběžně u žáků rozvíjí schopnost komunikace, tolerance a vzájemné pomoci. Učí děti práci si plánovat a využívat efektivně vymezený čas.

Záložka pro permanentní odkaz.