Absolventské projekty žáků 9. ročníku 2012/2013

 • Absolventské projekty jsou pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi.
 • Jsou příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch, uvědomit si, že úspěchu může dosáhnout každý.
 • Absolventský projekt je jednou z forem ověření dovedností, schopností a znalostí žáků končících základní vzdělání.
 • Cílem projektu není shromažďování co největšího počtu konkrétních informací, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.

Cíl zpracování absolventského projektu
Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce
 2. Schopnost vyhledávání a zpracování informací
 3. Schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 4. Schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma
 5. Schopnost grafického, popřípadě výtvarného, nebo technického zpracování tématu
 6. Schopnost vyjadřovat se písemně v cizím jazyce
 7. Schopnost praktické práce na PC – napsat a upravit text pomocí textového programu v počítači,  zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu
 8. Schopnost svou práci prezentovat

 

Průběh zadávání absolventských prací a jejich zpracování
7. ledna 2013
Žáci obdrží pokyny pro zpracování a přehled nabízených témat.
Do 4. února 2013
Žáci si volí ze seznamu  témat připraveného učiteli, nebo mohou navrhnout některému z vyučujících ke schválení své vlastní téma.
Každé téma má stanoveno vedoucího práce z řad učitelů, na něj se budou žáci obracet průběžně během přípravy absolventského   projektu  se  žádostí  o radu a u  kterého absolvují minimálně dvě povinné konzultace.
Do 10. května 2013
Pro zpracování absolventské práce mohou žáci po dohodě využívat  technické i materiální vybavení školy (počítače, tiskárny, kopírky, vazač kroužkové vazby, papíry, folie na desky).

Pro práci na projektech bude možné  od 12. dubna 2013 využívat učebny informatiky v dílnách samostatné práce (pátek 2. a 3. hodina nebo 4. a 5. hodina).
V případě spolupráce ve dvojicích nebo ve skupině dbejte na společný zápis do jedné učebny při zápisu do dílen.

 

Odevzdávání absolventských projektů
Do 10. května žáci odevzdají svým konzultantům připravený textový dokument v elektronické podobě (ne vytištěný). Konzultant textový dokument opraví, resp. označí chyby (pokud je chyb hodně, stačí jen ty nejzávažnější s patřičným komentářem). Kompletní opravenou práci dostanou žáci po prezentaci projektu zpět.

Po schválení konzultantem je možný tisk ve škole (tisk je možný na laserových i inkoustových tiskárnách).

21. a 22. května 2013 PREZENTACE ABSOLVENTSKÝCH PROJEKTŮ

 

Kompletní práce obsahuje

 • 1 výtisk absolventského projektu
 • CD nebo DVD s textem práce v PDF a minimálně jednom běžném textovém, editovatelném formátu (odt, doc, docx)
 • Prezentaci (musí být bez problémů spustitelná na školních zařízeních, vlastní techniku  nebudeme připojovat)

Obsah CD nebo DVD nakopíruje na disk T  správce sítě Mgr. Jiří Stibor.

Průběh prezentací
Prezentace proběhnou ve stanovených učebnách. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých kolegů (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách).

Délka jednoho vystoupení – minimálně 10 minut   a  maximálně 12 minut.
Celkový čas prezentace včetně doplňujících otázek a  hodnocení je 20 minut.

 

Postupujte podle základních metod projektové práce
Heuristika – shromažďování pramenů a literatury
Kritika pramenů – výběr potřebných dokumentů
Výběr a interpretace – výklad, analýza, rozbor
Syntéza – shrnutí poznatků

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.