Absolventské projekty 2017/2018

Absolventské projekty jsou pro žáky devátého ročníku příležitostí prezentovat poznatky a dovednosti, které získali v průběhu vzdělávání na základní škole. Není cílem shromáždit co nejvíce informací, ale prezentovat svoji vlastní práci a píli, nechat vyniknout svoji osobnost a zažít si zasloužený osobní úspěch.

Harmonogram absolventských projektů

Veškeré informace najdete také ve druhém patře na nástěnce u učebny 15.

16. února 2018 zahájení absolventských projektů
Absolventské projekty budou zahájeny šestou vyučovací hodinu (OSV) v malé tělocvičně.

 

16. května 2018 – odevzdání absolventských projektů konzultantům ke kontrole

 • Konzultant průběžně kontroluje formu, obsah, gramatickou správnost a typografickou úpravu práce.
 • Vytištění (po odsouhlasení konzultantem a s jeho asistencí) a svázání prací je možné ve škole v dostatečném předstihu před termínem odevzdání.
 • Žáci odevzdají svoji práci (tištěný dokument vypracovaný podle gramatických pravidel a typografických zásad – viz vzory prací, manuály, …) paní učitelce Weissové. Po prezentacích bude dokument žákům vrácen.

 

23. května 2018 – odevzdání prezentací a elektronické podoby absolventského projektu

 • Žák také elektronicky odevzdá dokument ve standardizovaném formátu (DOCX nebo ODT) a ve formátu PDF přes internetové stránky školy (přístupové údaje obdrží žáci od konzultantů). V případě potřeby pomůže s uložením konzultant.

 

28. května a 29. května 2018 – prezentace absolventských projektů
Prezentace proběhnou ve stanovených učebnách. Neprezentující žáci devátého ročníku budou přítomni prezentacím svých kolegů (nebudou se zdržovat na chodbách a v jiných učebnách).
Hodnocení absolventských projektů

Rozsah projektu přibližně 10–15 stran.
Délka prezentace 10–15 minut, celková délka prezentace včetně dotazů a hodnocení 20 minut.
Všichni žáci by si měli před některým z pedagogů vyzkoušet nanečisto odprezentovat svoji práci.

Manuál pro tvorbu elektronických dokumentů
Vzor projektu, gramatická a typografická pravidla

Cíle zpracování absolventského projektu

Žák by měl zpracováním absolventského projektu prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 1. Schopnost dlouhodobější samostatné a systematické práce,
 2. schopnost vyhledávání a zpracování informací,
 3. schopnost integrovat (spojovat) učivo více vyučovacích předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,
 4. schopnost napsat vlastní text (úvahu ve formě projektu) na dané téma,
 5. schopnost grafického, popřípadě výtvarného nebo technického zpracování tématu,
 6. schopnost praktické práce s výpočetní technikou – napsat a upravit text pomocí textového editoru v počítači, zhotovit prezentaci své práce v prezentačním programu,
 7. schopnost svou práci prezentovat.
Záložka pro permanentní odkaz.